کلیدواژه‌ها = قرآن
آموزه «مکنت» در قرآن و تبیین فرهنگی ـ تمدنی آن

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 61-86

ایوب زارع خفری؛ محمد نصیری؛ رمضان رضایی؛ جواد اسحاقیان


عدالت جنسیتی در آرمان‌شهر اسلامی (با تاکید بر نگاه قرآنی به موضوع)

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 87-108

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ پرویز صبوری کزج؛ جواد صبوری کزج