فصلنامه تمدن پژوهی

در حال حاضر مجلات متعددی در داخل کشور فعالیت دارند که هر کدام مقاله‌های مربوط به اهداف، راهبردها و... چاپ می‌ک

در این میان مجلاتی هم هستند که مقاله‌های منحصر به فرد و در حوزه خاصی منتشر می‌کنند. فصلنامه تمدن پژوهی یکی از آنهاست که به صورت اختصاصی و تخصصی مقالاتی را منتشر می‌کند