فراخوان مقاله

فصلنامه تمدن پژوهی از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد.

ارزیابی اولیه یک هفته و داوری مقاله ها کمتر از دو ماه خواهد بود.

آدرس سایت:

cir.ihu.ac.i