راهنمای نویسندگان

شیوه نامه تدوین، نگارش و ارسال  مقالات

اول: مشخصات اجمالی مقاله

1. عنوان کامل مقاله

2. نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان ذیل عنوان و به صورت زیر باشد:

- نام و نام خانوادگی نویسنده اول؛

- نام و نام خانوادگی نویسنده دوم و پس از آن نویسندگان دیگر؛

 

تبصره 1: در پاورقی صفحه نخست، به ترتیب مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه علمی، و تعلق سازمانی به همراه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول  و سایر نویسندگان نوشته شود.

تبصره 2: درصورت مشخص نکردن نویسنده مسئول، نویسنده اول مسئول مقاله خواهد بود.

 

دوم: سازماندهی و تدوین مقاله

 • چکیده: بین 150 تا 250 واژگان
 • واژگان کلیدی: بین 4 تا 6 واژگان
 • حجم مقاله 7 تا 8 هزار کلمه

 

مقدمه (شامل بیان مساله، طرح فرضیه، اهمیت و ضرورت، اهداف مقاله، طرح سوال اصلی حداکثر در دو صفحه)

مرور پیشینه تحقیق

مبانی نظری و روش: تشریح چارچوب نظری، تعیین روش مناسب و همچنین شیوه گردآوری و تحلیل داده ها

بدنه اصلی مقاله: شامل تحلیل و تبیین داده‌های تحقیق، جداول و نمودارها (به همراه شماره و راهنما) و ... به منظور پاسخ به سوال‌ها یا آزمون فرضیه‌ها

نتیجه‌گیری: بیان یافته‌های مقاله به همراه نقد یا پیشنهاد

منابع: در انتهای مقاله، شامل:
الف) منابع فارسی، عربی
ب) منابع انگلیسی
پ) منابع دیجیتالی

درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش(در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.

 

سوم: نظام شماره گذاری

شیوه شماره گذاری عناوین اصلی یعنی (مبانی نظری، روش تحقیق و...) بدون حروف یا اعداد شماره گذاری می‌شود و عناوین فرعی با اعداد (3،2،1 ...) عناوین فرعی تر با (1-1، 2-1، 3-1، ...) شماره گذاری شوند.

 

 چهارم: شیوه نامه نگارش مقالات

1. مقاله فقط از طریق نرم افزار مایکروسافت Word نسخة 2010 یا 2007 و  به صورت زیر حروفچینی شود:

 • عنوان: BTitr 12
 • چکیده و کلید واژگان: B Lotus 10
 • تیترها: B Zar 14
 • زیرتیترها:  B Zar 13
 • متن مقاله: B zar 12
 • منابع فارسی: B Lotus 10
 • منابع انگلیسی:  Times New Roman 9
 • یادداشت‌ها و کتابنامه:  B lotus 10 

2. حجم مقاله بین 7000 تا8000 کلمه باشد.

3. در خصوص واژه‌های خارجی غامض یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، بلافاصله پس از ذکر این گونه واژه‌ها (فقط در اولین ارجاع) معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمائید.

4. ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه همراه مقاله ارسال گردد.

5. ارجاع دهی به صورت درون متنی:

- منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) / مانند: (مطهری، 1394: 32) (مطهری،ج2، 1394: 32).

- منابع لاتین: (صفحه :سال نشر، نام خانوادگی نویسنده) / مثال: (Zakaria, 2009:50)

 

تبصره: از کاربرد کلمات همان، پیشین و ... در ارجاع دهی خودداری شود.

 

پنجمفهرست کتابنامه در پایان مقاله براساس ترتیب الفبایی

* کتاب

نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

مانند:

مطهری، مرتضی (1394)، آزادی معنوی، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)

             Nye, joseph (2004) Soft Power:The Means of Success in World Politics, New York: W.W. Norton.

مقاله

 نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات، دی.او.آی: اگر دارد

مانند:

مطهری، مرتضی (1394)، «تمدن یا تمصر: نگاهی ریشه شناسانه به تمدن و واژه های همسنگ آن»،اندیشه تمدنی اسلام، سال 6، شماره 2، صص 177- 206، 

   Nye, joseph (1990), " Soft Power",  foreign policy, No.80 ,Twentieth Anniversary, Autumn, pp.153-171.

* منابع الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مطلب، تاریخ مراجعه به سایت یا آخرین تاریخ به روز رسانی سایت، نشانی دقیق اینترنتی یا دسترسیCD (همراه با شماره خبر یا کد خبر در صورت وجود)،

مانند:

 شریعت، فرشاد. بورس دانشجویان خارج، سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آخرین تاریخ به روز رسانی 16/6/1390:

http://www.msrt.gov.ir/index.php/pashoheshi-uni-msrt/associations

 

هفتم: ملاحظات

1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.

3. نشریه «تمدن پژوهی» در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

4. مقالات ارسال شده به نشریه، بازگردانده نمی‌شود.

5. از نویسندگان خواهشمندیم که فرم تعارض منافع و تعهدنامه را تکمیل، امضاء، و اسکن آن را همراه فایل مقالات به پیوست ارسال نمایید.

هشتم: مشابهت یابی

به منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، فرم مشابهت یابی را از پایگاه های داده معتبر دریافت کنید.

«نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور استفاده کنند».