اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهزاد عمران زاده

مسئول اندیشکده شهر اسلامی_ایرانی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

omranzadehut.ac.ir
09128079781

سردبیر

سید محمد مهدی میرباقری

اجتهاد، خارج فقه و اصول استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

a.bayatanigmail.com

جانشین سردبیر

عطاءالله بیگدلی

حقوق، تاریخ تمدن استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ataollah.bigdeligmail.com

دبیر تخصصی

محمدصادق حاجی‌ پور کریمی

فلسفه اسلامی پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

hajipour1369gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید محمد مهدی میرباقری

اجتهاد، خارج فقه و اصول استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

a.bayatanigmail.com

حبیب الله بابایی

تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

habzl09gmail.com

علی بیات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

niayesh37gmail.com

ابراهیم فیاض

فرهنگ و ارتباطات دانشیار، گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

efayazut.ac.ir

قاسم پورحسن

فلسفه دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

ghasemepurhasangmail.com

سید سجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد، گروه فقه وسیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

sajjadizadyyahoo.com

یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

firouzjaeibou.ac.ir

محسن رضایی میرقائد

اقتصاد استاد، دانشگاه امام حسین علیه السلام

inforezaee.ir

مهدی ناظمی اردکانی

مدیریت، اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

mnazemi32yahoo.com

هاشم ندائی

تعلیم و تربیت دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hnedaeeyahoo.com

حبیب زمانی محجوب

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

zamani1358gmail.com