اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد جبارپور

فلسفه اسلامی، نظام پژوهی استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

fadak4381gmail.com

سردبیر

دکتر موسی نجفی

علوم سیاسی و تاریخ استاد/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

itrcihcs.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر عطاءالله بیگدلی

حقوق، تاریخ تمدن و تمدن پژوهی استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ataollah.bigdeligmail.com

دبیر تخصصی

محمدصادق حاجی‌پور کریمی

فلسفه اسلامی، انسان پژوهی پژوهشگر / دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

hajipour1369gmail.com

اعضای هیات تحریریه

آیت الله سید محمد مهدی میرباقری

اجتهاد، خارج فقه و اصول استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

a.bayatanigmail.com

دکتر موسی نجفی

علوم سیاسی و تاریخ استاد/ ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

itrcihcs.ac.ir

دکتر محسن رضایی

اقتصاد استاد/ دانشگاه امام حسین علیه السلام

inforezaee.ir

دکتر محمدهادی همایون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات استاد/ دانشگاه امام صادق علیه السلام

homayoonisu.ac.ir

حجت‌الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

firouzjaeibou.ac.ir

حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد، گروه فقه وسیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

sajjadizadyyahoo.com

دکتر محمدحسین رجبی دوانی

تاریخ اسلام و سیره پژوهی دانشیار/ دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

mhrajabidavanigmail.com

حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا

جامعه شناسی دانشیار/ دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com

حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی

تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشیار/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

habzl09gmail.com

دکتر سیاوش نصرت پناه

مدیریت دانشیار/ دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر هاشم ندائی

تعلیم و تربیت دانشیار/ دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hnedaeeyahoo.com