نویسنده = محمدصادق حاجی‌ پور کریمی
تبادل تمدنی؛ نزاعی بر سر امکان یا امتناع

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 47-73

محمد پورکیانی؛ محمدصادق حاجی‌ پور کریمی


واکاوی مفهوم «انسان» در رویکردهای سیاست گذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 33-56

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی؛ محمدصادق حاجی‌ پور کریمی