کلیدواژه‌ها = آرمان‌شهر اسلامی
عدالت جنسیتی در آرمان‌شهر اسلامی (با تاکید بر نگاه قرآنی به موضوع)

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 87-108

سید محمدرضا رشیدی آل هاشم؛ پرویز صبوری کزج؛ جواد صبوری کزج