کلیدواژه‌ها = سیاست اخلاقی
الگوی تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 135-163

مهدی خزاعی گسک؛ حسن مجیدی