نویسنده = طهماسب علیپوریانی
مقایسه زبان تمدنی فارابی و امام خمینی بر اساس الگوی زبان‌شناختی سوسور

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 101-129

طهماسب علیپوریانی؛ یاسر قائمی؛ عابدین اسفندیاری