مقایسه زبان تمدنی فارابی و امام خمینی بر اساس الگوی زبان‌شناختی سوسور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه رازی

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت مطلقه فقیه که اساساً برگرفته از اندیشه فقهی امام خمینی (ره) می‌باشد، در گام اول مشابهت‌هایی با نظریه فیلسوف شاه افلاطون و سپس راوی اسلامی آن یعنی فارابی به ذهن متبادر می‌کند. لذا همزبانی یا ناهمزبانی ساختار این دو نظام، محل بررسی و مسأله مقاله حاضر است، که در آغاز با شرحی مختصر از نظریه زبانی فردینان دوسوسور، سعی می‌شود نظام زبانی حاکم بر اندیشه فارابی و سپس رهگیری آن در نظام زبان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بیان ‌شود و با مطالعه تطبیقی این دو نظام، به دنبال نشان دادن این نظر می‌باشیم که علی‌رغم تفاوت در مشرب فقهی-فلسفی فارابی با مشرب فقهی امام خمینی (ره)، این دو نظام از همزبانی قابل توجه‌ای برخوردار می‌باشند. در پژوهش حاضر از داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شده و به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است. می توان گفت که جستار حاضر یک مطالعه میان رشته ای است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 6
فصلنامه تابستان
تیر 1402
صفحه 101-129
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1403