نویسنده = محمدمهدی عباسی
تمدن و هنر از منظر سنت گرایی(با تکیه بر دیدگاه سید حسین نصر)

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 39-60

محمد درگاه زاده؛ ولی الله عباسی؛ محمدمهدی عباسی