نویسنده = سیدعباس واعظی
تحلیل آثار نظام سرمایه داری در تغییر ساختار خانواده و روابط جنسی آزاد

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 75-99

سیدعباس واعظی؛ ابراهیم فیاض؛ زهرا ساکیانی